Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон

Мар06

بیانیه مرکز مطبوعات دادستانی کل جمهوری تاجیکستان

اخبار مرتبط

خبری موجود نیست

Prokuratura

دوشنبه، 05.03.2020 /”خاور”/. مرکز مطبوعاتی دادستان کل جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که در نتیجه همکاری با مقامات ذی دخل جمهوری اتریش، شاولیزاده حزب‌الله عبدالله‌، متولد سال 1991، ساکن ناحیه عبدالرحمان جامی، استان ختلان، یکی از اعضای سازمان تروریستی و افراطی حزب نهضت اسلامی که بر اساس ماده 307 (3) قسم 2 (مشارکت در فعالیت سازمان افراطی) و ماده 305 قسم 1 (خیانت به وطن) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان در پیگرد بین‌المللی قرار داشت، در حدود این کشور در تاریخ 5 مارس سال 2020 دستگیر و به جمهوری تاجیکستان استرداد شد.

به گزارش “خاور” به نقل از دادستانی کل جمهوری تاجیکستان، بر اساس ماده های پرونده کیفری، شاولیزاده حزب‌الله عبدالله‌ در سال 2016 هنگام در مهاجرت کاری قرار داشتن به سازمان تروریستی و افراطی حزب نهضت اسلامی شامل شده، با قصد در آینده انجام دادن اعمال تروریستی، بی ثبات کردن وضعیت سیاسی – اجتماعی و تغییر نظم قانون اساسی جمهوری تاجیکستان تا سال 2019 در پایگاه های تروریستی کشور معلوم خارجی آمادگی ویژه تروریستی-تخریبی را آموزش دیده است.

در جریان تحقیق پرونده‌های کیفری نسبت به اعضای در سالهای 2016-2019 دستگیرشده سازمان تروریستی و افراطی حزب نهضت اسلامی کوزاف ا. ک.، زبیچایف ن. م.، رضوان اف ا. ر.، اسماعیل اف د. د.، نوروزاف م. س. و غیره دلایل معتمد دست داشتن شاولیزاده ح. ع. به جنایات فوق دسترس گردیده‌اند.

لازم به یادآوری است که تمامی افراد بازداشت شده در پایگاه های ویژه خارج کشور آموزش دیده، با عبور غیرقانونی مرز دولتی وارد قلمرو تاجیکستان شده، قصد انجام عملیات تروریستی داشتند.

لازم به ذکر است که تحت نظارت مقامات ذی دخل اتحادیه اروپا شاولیزاده ح. ع. چهارمین عضو گروه های تروریستی می‌باشد که به جمهوری تاجیکستان استرداد گردید. قبلا شهروندان جمهوری تاجیکستان شیرعلی لایقی، حیات اف مصطفی رحمتشاه آویچ و ظهوراف کامران خیراویچ که برای انجام جنایات تروریستی و افراطگرای از پیگرد جنای در اروپا پناه می‌بردند، دستگیر و به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تسلیم شده‌اند.

دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از توسعه روابط دوجانبه بین مقامات ذی دخل تاجیکستان و کشورهای اتحادیه اروپا و از همکاری آنها در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی ابراز قدردانی می کند.

تحقیقات مقدماتی علیه شوالیزاده ح.ع. ادامه می یابد

دفتر مطبوعاتی دادستانی کل

جمهوری تاجیکستان

 
Мар06

Выборы как экзамен для государственного строя и политической системы Таджикистана

Признаны состоявшимися
1 марта с.г. в Республике Таджикистан состоялись парламентские выборы, которые по оценке международных наблюдателей прошли в правовом русле и позитивной обстановке, на конкурентной основе и высоком организационном уровне. Член ЦИК России А.Кинев из группы международных наблюдателей от ШОС отметил максимально спокойную и доброжелательную атмосферу, указав на возможность обмена опыта с таджикскими коллегами.

Граждане РТ голосовали на 3 412 избирательных участках. Избиратели, находящиеся в это время за рубежом, смогли воспользоваться 39 избирательными участками, образованными на территории дипломатических представительств республики в 30 странах. В избирательных правах никто не был ущемлен, так как бюллетени изданы на таджикском, узбекском, кыргызском и русском языках, на подступах к участкам организованы подъездные пандусы.

Законность, прозрачность, гласность

За избирательным процессом в РТ следили более 230 международных наблюдателей, в том числе представители ШОС. БДИПЧ/ОБСЕ также непременный участник выборных кампаний во многих странах СНГ. Несмотря на то, что ее представителей из-за необъективности давно не пускают в США и Россию, в Таджикистане - это их шестая наблюдательная миссия. Еще ни разу они не признавали выборы в Таджикистане соответствующими международным стандартам. Но такая позиция не должна расстраивать таджикистанцев, так как предвзятая, негативная оценка из уст наблюдателей ОБСЕ звучит как комплимент и похвала. Критика большинства стран Содружества за непрозрачность и недемократичность выборов стала визитной карточкой наблюдателей из миссии ОБСЕ. В то же время Председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, отметил профессионализм организаторов выборов, их открытость для общения: "Каких-либо серьезных, заслуживающих внимания недостатков, упущений не зафиксировано. Выборы проведены в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Республики Таджикистан, отвечают общепризнанным принципам проведения демократических выборов, прошли на конкурентной основе, открыто и гласно".

На пути совершенствования демократии

Все это стало очередным доказательством, что Таджикистан идет по пути дальнейшего совершенствования демократии. В ходе предвыборной кампании, представители оппозиционных партий также не отметили ни единого случая воспрепятствования их подготовке и участию в этом мероприятии. Выборы в РТ, как и положено в демократическом обществе, носили состязательный характер, на условиях здоровой конкуренции 7 политических партий. Наблюдалось активное участие населения. Уже к 15:00 ч. явка избирателей составила 75,1%. В общем итоге - более 86%. Всего в голосовании приняли участие 3,7 миллиона человек. Эти цифры свидетельствуют о возросшей политической зрелости и правовой культуре жителей Таджикистана.

Бытие определяет сознание

Бесспорно, основной предпосылкой к такой социальной активности является экономическая стабильность государства и его поступательное развитие, так как бытие определяет сознание. Страна, перенесшая разруху и людские потери гражданской войны, за короткий период возродилась из пепла, встала на ноги, восстановила практически полностью разрушенную экономику. В прямом и в переносном смысле, Таджикистан вышел из тьмы, возобновив строительство и введя в эксплуатацию два агрегата Рогунской ГЭС, Сангтудинскую ГЭС-1 и ГЭС-2, многочисленные малые ГЭС, единую энергосистему. К 1 марта с.г. республика на 100% обеспечена электроэнергией, с которой нет перебоев, но появились ее излишки. В настоящее время в сфере энергетики реализуется 12 государственных инвестиционных проектов. Ведется реконструкция Нурекской и Кайраккумской гидроэлектростанций и ГЭС "Сарбанд". Ускоренными темпами идут работы по началу строительства гидроэлектростанции "Себзор" в ГБАО. Таджикистан, не располагающий достаточными углеводородными ресурсами, во многих отраслях достиг изобилия, что сказывается на уровне жизни 9,5 миллионного населения, снижении уровня бедности до 27,5%, которую планируется уменьшить до 18%. За прошедшие годы доходы населения увеличились более чем в 2 раза, а средняя заработная плата - на 2,4 раза. Запланировано ежегодное создание не менее 100 тысяч новых рабочих мест, что снизит напряжение трудовой миграции. За 3 последних года построено и отремонтировано 1450 километров дорог республиканского и местного значения, 108 мостов. В сфере транспорта реализуется 11 государственных инвестиционных проектов на общую сумму более чем 8,5 миллиардов сомони. В течение 7 последних лет объем производства промышленной продукции увеличился почти в 3 раза. И это еще не предел, так как Таджикистан взял курс на ускоренную индустриализацию. Рядовой избиратель ежедневно видит, как меняется облик городов и развивается современная инфраструктура. Свыше 7,2 тыс. объектов различного предназначения сданы в эксплуатацию в 2019 году в честь 30-летия Государственной независимости Таджикистана. К сентябрю 2021 года в стране планируется возвести еще около 22,5 тысяч.

Фактор безопасности

Кроме экономических и социальных достижений, на пользу успешному проведению выборов и активности избирателей, несомненно, сработал фактор безопасности в РТ. Накануне выборов одна из компетентных международных организаций опубликовала рейтинг состояния защищенности государств и граждан. Таджикистан был признан одной из самых безопасных стран. Международный наблюдатель А.Кинев также указал на профессиональную работу правоохранительных органов, которые обеспечили безопасность выборов: "Ни одного инцидента, ни одного чрезвычайного происшествия допущено не было". Действительно, незадолго до мероприятия сотрудники правоохранительных органов РТ выявили и уничтожили группу вооруженных контрабандистов, пытающихся переправить большую партию оружия и нарковеществ через границу, которые год назад убили командира погранотряда полковника Ахтамова. Таджикские пограничники днем и ночью охраняют и защищают стратегический рубеж - таджикско-афганскую госграницу протяженностью в 1,5 тысячи километров.

Конкуренция или состязательность. Лидеры и аутсайдеры

ЦИК РТ объявила правящую Народную демократическую партию Таджикистана, набравшую 50,4% голосов, победителем состоявшихся выборов в нижнюю палату парламента страны. Из семи политических партий Социал-демократическая партия Таджикистана не прошла в парламент, так как за нее проголосовали всего 0,32% избирателей. В новом парламенте Таджикистана не будет и депутатов от Компартии, которым не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, у них 3,11% голосов.

Успех НДПТ, которая сегодня пользуется большой поддержкой населения, очевиден и закономерен. Что объясняется реальными достижениями, понятными народу планами на ближайшее будущее и перспективу. Относительную победу и успех достигли аграрии и экономические реформаторы. Их программы также понятны населению, которое ждет реализации новых проектов в этих жизненно важных областях. Соцпартия импонирует избирателям предвыборной программой, где должное внимание уделяется общественным проблемам, вопросам налогообложения, обеспечению социального пакета, заботе о малоимущих. Проигравшие социал-демократы и коммунисты на политическом поле РТ в настоящее время выполняют бутафорскую, декоративную, представительскую функцию. Коммунисты, потерявшие изрядное число своих сторонников после распада СССР, живут старыми задачами и проблемами, не идут в ногу со временем, избиратели воспринимают их как сторонников "раскулачивания", врагов частной собственности, бизнеса и индивидуального предпринимательства. СДПТ изредка заявляет о себе скандалами, судебными разбирательствами и бойкотами, не принося реальной пользы своему государству и народу. Например, перед избирательной кампанией эта партия начала традиционный торг-шантаж: идем на выборы - не идем на выборы. Кроме того, социал-демократам изрядно навредила ТЭО ПИВ, заявившая о своей поддержке и консолидации, что отвернуло от социал-демократов потенциальных избирателей, не желающих голосовать за протеже террористов. В итоге, все закончилось предсказуемо и печально для СДПТ, оказавшейся самой недееспособной и бесполезной.

ТЭО ПИВ. За бортом

Пятые парламентские выборы в Таджикистане, первый раз с момента подписания в 1997 году Общего соглашения о мире, прошли без участия Партии исламского возрождения, признанной Верховным судом РТ террористическо-экстремистской организацией (ТЭО ПИВ), деятельность которой запрещена в Таджикистане, странах СНГ, ОДКБ, ШОС. Это ознаменовано спокойной обстановкой, отсутствием претензий, угроз, скандалов и провокаций в ходе предвыборной кампании. Сегодня ТЭО ПИВ сама ничего из себя не представляет. Она не так страшна, как те, кто за ней стоит. У нее нет своего лица. Это - гримаса зарубежных стран. ТЭО ПИВ называет себя оппозицией. Но, что это за оппозиционеры, не имеющие ни собственной площадки, ни сторонников, ни социальной базы, ни интеллектуального потенциала, ни созидательной экономической программы? Их поддерживают лишь отдельные государства Запада, где они скрываются от заслуженного уголовного наказания. А также одна из восточных стран, говорящая с ними на одном, созвучном (во всех смыслах) языке. Ее спецслужбы. ТЭО ПИВ - их инструмент. Посредством ТЭО ПИВ они пытаются продвигать свои интересы в Таджикистане. Засылают туда диверсионно-террористические группы из боевиков ТЭО ПИВ, обученных в специальных лагерях. Полгода назад была задержана такая террористическая группа из 4 человек, завербованных в трудовой миграции, планировавших осуществить серию диверсий и терактов накануне и во время выборов, признавшихся, что действовали по указанию ТЭО ПИВ.

Но сверхусердие ТЭО ПИВ, ее покровителей и спонсоров по дестабилизации обстановки в преддверии выборов сыграли им плохую службу, вернувшись бумерангом. Враждебный негатив, направленный против важного политического мероприятия, обернулся для Таджикистана позитивом, мобилизовал его патриотично настроенных граждан на поддержку политики государства и руководства. Сайты, проводящие идеологию ТЭО ПИВ, тоже перестарались. Вопреки их информационной шумихе, выборы прошли на достойном уровне, что подтверждают большинство иностранных СМИ.

Небольшая страна Таджикистан с честью выдержала очередную проверку. Еще один важный экзамен - президентские выборы - предстоит в ноябре текущего года. Поэтому ей и ее народу не стоит забывать мудрую пословицу: "Вам не простят того, что вы хорошо живете". Необходимо быть бдительными, остерегаясь завистников.

Леонид Самойлов, "Центральная Азия и современный мир"

 

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583445900
Навгонихо ( 06.03.2020 05:35 )
 
Мар05

Хадамоти зиддиинҳисорӣ: «Нарх танзим гардида, вазъи бозор дар ҳолати муътадил нигоҳ дошта мешавад!»

ДУШАНБЕ, 05.03.2020. /АМИТ «Ховар»/. Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иттилои шаҳрвандони мамлакат мерасонад, ки овозаҳо вобаста ба баландшавӣ ва камчинии маводи озуқаворӣ дар пасманзари паҳншавии сирояти коронавирус дар дигар давлатҳо, ки мардумро ба таҳлука овардааст, асоси воқеӣ надошта, бардурӯғ ва носаҳеҳ мебошанд. Зеро захираи маводи ғизоӣ дар бозорҳои мамлакат ба қадри зарурӣ мавҷуд аст ва корхонаҳои истеҳсолӣ ба таври муқаррарӣ фаъолият намуда истодаанд.


 

Тибқи маълумоти расмии мақомоти дахлдор, то ба имрӯз дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ ва воридшавии вируси мазкур тамоми чораҳоро роҳандозӣ  менамояд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати танзими бозорҳо ва пешгирии беасоси болоравии нархҳои маҳсулоти мавриди ниёзи аввалин тамоми тадбирҳоро андешида, барои муътадил нигоҳ доштани вазъи бозор ба мақомоти дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас дода шудааст.

Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор, ки татбиқи сиёсати давлатиро дар самти танзими нарх дар бозорҳои мол, кор ва хизматрасонӣ амалӣ менамояд, ба ҳамаи ҳамватанон муроҷиат намуда, изҳор медорад, ки ба овоза ва ҳангомаҳои беасос дода нашаванд.

Дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 майи соли 2018 «Дар бораи номгӯи мол ва маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ, ки нархҳояшон таҳти танзими давлатӣ қарор дода мешаванд», Хадамоти зиддиинҳисорӣ пайваста дар бозорҳои ҷумҳурӣ мониторинг гузаронида, барои роҳ надодан ба болоравии беасоси нархҳои молу маҳсулот тадбирҳои зарурӣ меандешад.

Ба иттилои шаҳрвандон мерасонем, ки бо мақсади пешгирӣ ва чораҷӯӣ аз поймолшавии ҳуқуқҳои истеъмолкунандон ва назорати доимии вазъи бозори молӣ дар Хадамоти зиддиинҳисорӣ телефони боварӣ фаъол мебошад, ки дар сурати мушоҳида намудани ҳолатҳои поймолшавии ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва аз нархҳои муқаррарӣ баланд фурӯхтани молу маҳсулот ба телефони боварии 21-21 муроҷиат намоянд.

АКС аз бойгонӣ

Навгонихо ( 05.03.2020 10:33 )
 
Мар05

«ДУШМАНИ АСЛИИ МО ВИРУС НЕ, БАЛКИ ҲАРОС, ВОҲИМА ВА СТИГМАТИЗАТСИЯ АСТ*». Бо чунин изҳорот ширкати «Фаровон-1» имрӯз ба аҳолии мамлакат муроҷиат намуд

ДУШАНБЕ, 05.03.2020 /АМИТ «Ховар»/. «Душмани аслии мо вирус не, балки ҳарос, воҳима ва стигматизатсия аст»,  омадааст дар муроҷиати ширкати саноатии «Фаровон-1» ба аҳолии мамлакат, ки имрӯз дар саҳифаи ширкат дар Facebook гузошта шуд. Дар муроҷиатнома, аз ҷумла омадааст:


 

«Дар робита ба паҳн шудани маълумот дар бораи он ки коронавирус ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя ошкор шудааст, аҳолии Тоҷикистон ба харидани миқдори зиёди маҳсулоти хӯрокворӣ шурӯъ намудаанд. Чунин вазъиятро зиёд паҳн намудани паёмҳо тавассути мессенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи паҳншавии вирус боз ҳам бадтар месозад.

Пешгирӣ маънои воҳима карданро надорад, балки чораҳои пешгирии хатарҳои эҳтимолиро дар назар дорад.

Ширкати «Фаровон-1», ки яке аз калонтарин истеҳсолкунандагони орд дар ҷумҳурист, ба шумо иттилоъ медиҳад, ки захираҳои маҳсулоти тайёр ва инчунин захираҳои гандум метавонанд сокинонро бардавом бо орди навъҳои гуногун таъмин кунанд. Дар интиқоли гандум ба ҷумҳурӣ мушкилот вуҷуд надорад ва шарикони асосии мо аз Қазоқистон низ аз мо даъват ба амал меоранд, ки ба ваҳму воҳима наафтем.

Нуқтаҳои тиҷоратии хусусии мо маъмулан дар тамоми шаҳру ноҳияҳо фаъолият доранд.

Мавриди зикр аст, ки ҳолати паҳнкунии иттилоот ба нарх ва инчунин норасоии орд таъсир намерасонад. Мо аз мардуми Тоҷикистон даъват менамоем, ки ба ваҳму воҳима наафтанд. Тавре мегӯянд: танҳо амалҳои одию фаҳмо аз воҳима наҷот медиҳанд.

Аз шумо хоҳиш менамоем, ки орд ва равғанро бо нархи баланд аз ҳаннотҳои гуногуни беинсоф, ки мехоҳанд аз ин ҳолати  шумо истифода кунанд,  харидорӣ накунед …».

 

Навгонихо ( 05.03.2020 10:29 )
 

Шаҳристон